Object reference not set to an instance of an object.Object reference not set to an instance of an object. Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng > danhsach