Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier

7/3/2020 204 lượt xem
Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier  

Lái xe sinh thái

17/12/2019 184 lượt xem
Sinh viên với lái xe sinh thái  

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 223 lượt xem
 

Đề tài cấp Bộ

17/11/2019 211 lượt xem
 

Đề tài cấp Sở/TP

17/11/2019 150 lượt xem
 

Đề tài cấp Cơ sở

17/11/2019 159 lượt xem
 

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 367 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 779 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  
12

Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier

7/3/2020 204 lượt xem
Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier  

Lái xe sinh thái

17/12/2019 184 lượt xem
Sinh viên với lái xe sinh thái  

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 223 lượt xem