Công bố mới

4/1/2020 200 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 270 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 557 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  

Bài báo KH khác

1/3/2019 243 lượt xem
Tạp chí quốc tế ngoài danh mục ISI/Scopus; tạp chí trong nước; HN trong nước, quốc tế; ...  

Công bố mới

4/1/2020 200 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 270 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 557 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.