Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 509 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 1061 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  

Bài báo KH khác

1/3/2019 448 lượt xem
Tạp chí quốc tế ngoài danh mục ISI/Scopus; tạp chí trong nước; HN trong nước, quốc tế; ...  

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 509 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 1061 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  

Bài báo KH khác

1/3/2019 448 lượt xem
Tạp chí quốc tế ngoài danh mục ISI/Scopus; tạp chí trong nước; HN trong nước, quốc tế; ...