Các tạp chí Q1 thuộc lĩnh vực Automotive Engineering (SCImago)

3/23/2020 1:34 AM

Trong nghiên cứu khoa học, một trong những sản phẩm của một đề tài/dự án nghiên cứu là các công bố trên các tạp chí uy tín thuộc lĩnh vực mà đề tài/dự án theo đuổi. Tuy nhiên, một khó khăn trong công bố khoa học là lựa chọn được tạp chí phù hợp với vấn đề được nghiên cứu và mức độ uy tín của tạp chí. Thật may mắn, chúng ta có rất nhiều websites giúp chúng ta sàng lọc được các tạp chí uy tín và từ đó giúp lựa chọn được các tạp chí uy tín, phù hợp nhất. Những websites như vậy có thể kể đến: Web of Science Group (ISI), Scopus, SCImago (SJR), ...

Trong lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering), có thể kể đến một vài tạp chí như: IEEE Transactions on Vehicular Technology (H-index = 146), Transportation Research, Part C: Emerging Technologies (H-index = 100), Vehicle System Dynamics (H-index = 79), International Journal of Automotive Technology (H-index = 33), ... Những chỉ số có thể dùng để đánh giá tạp chí như  IF: Impact Factor (ISI), SiteScore (Scopus), SJR: SCImago journal rank (SCImago), SNIP: Source Normalized Impact per Paper, H-index (SCImago). Dựa trên các chỉ số đó, một tạp chí có thể được xếp hạng Q1 (ranked Q1), Q2, Q3, Q4 trong một lĩnh vực (với Q1 là hạng cao nhất và Q4 là hạng thấp nhất). Dưới đây là danh mục các tạp chí thuộc Kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering) được xếp hạng Q1, có vị trí từ 01 đến 22 theo thứ tự từ cao xuống thấp theo chỉ số SJR của SCIMago. Các tạp chí trong bảng đều thuộc ISI. Việc đánh giá "Competitiveness/Accepted ratio" dựa trên đánh giá của một số websites như LetPub, MedSci, Elsevier,...