Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được NAFOSTED tài trợ năm 2019 – đợt 2

1/19/2020 4:20 AM
Ngày 09/1/2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo Danh mục 192 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2019-đợt 2, bao gồm:
STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ
1 Toán học 22
2 KH Thông tin & Máy tính 12
3 Vật lý 55
4 Hóa học 30
5 Khoa học Trái đất và Môi trường 19
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 22
7 Cơ học 23
8 Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 09

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng có đề tài của PGS. TS. Vũ Văn Trường được phê duyệt trong đợt này:Chi tiết thông báo và danh sách đầy đủ các đề tài xem tại đây.