Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2020 – đợt 1

12/17/2019 9:23 PM
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2020 - đợt 1 như sau:
1. Mục tiêu tài trợ:
- Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
- Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
2. Phạm vi tài trợ
Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y - dược và Khoa học nông nghiệp. 
3. Đối tượng tài trợ
- Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
- Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.
4. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và yêu cầu về kết quả đề tài; Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, các hướng dẫn, văn bản, biểu mẫu liên quan: xem chi tiết tại đây
5. Kế hoạch thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng KHCN&HTQT trường Đại học PHENIKAA, phòng 612 nhà A2: đến 17h00 ngày 03/01/2020.
- Đánh giá xét chọn: tháng 1-4/2020
- Công bố kết quả xét chọn: tháng 05/2020
- Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 6-7/2020