Kế hoạch tập huấn cho giảng viên về bộ giáo trình Life

11/20/2019 3:14 AM

        Căn cứ Tờ trình số 06/TTr- NN ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Khoa Ngoại ngữ về việc chọn tài liệu giảng dạy chương trình Tiếng Anh tăng cường và các học phần Tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ, đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;
  Nhằm hỗ trợ giảng viên sử dụng tài liệu giảng dạy một cách hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch tổ chức giới thiệu và tập huấn cho giảng viên về bộ giáo trình Life phiên bản 2019 của Nhà xuất bản National Geographic Learning. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Giới thiệu về bộ giáo trình Life phiên bản 2019, Vietnam Edition.
- Tập huấn cho giảng viên về khai thác, sử dụng bộ giáo trình một cách hiệu quả.

II. NỘI DUNG
- Chuyên gia NGL giới thiệu về cấu trúc, nội dung bộ giáo trình Life phiên bản 2019, Vietnam Edition.
- Hướng dẫn giảng viên cách thức khai thác và sử dụng bộ giáo trình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các học phần Tiếng Anh cơ bản.
- Giảng viên thực hành sử dụng giáo trình.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: từ 09h00 đến 11h30 ngày 25/11/2019 (Thứ Hai)
- Địa điểm: phòng họp A2.607.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban Giám hiệu;
- Đại diện phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên;
- Đại diện phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế;
- Cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ;
- Các đơn vị và cá nhân quan tâm.
* Ms. Alessia Rizzzo- Chuyên gia đào tạo của National Geographic Learning.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khoa Ngoại ngữ:
- Lập kế hoạch tổ chức tập huấn;
- Mời chuyên gia tập huấn và đại biểu tham dự.

2. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông
Đưa tin về chương trình tập huấn lên Website Trường.

3. Phòng Hành chính- Quản trị và Thiết bị
Chuẩn bị Phòng họp A2.607, có máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, nước uống cho đại biểu tham dự.