Vũ Văn Trường

3/26/2019 8:04 AM

 

​​

 

  PGS. TS. Vũ Văn Trường
Trưởng nhóm nghiên cứu/ Giảng viên
Emai: truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
H-index (google scholar)>=7
Citations(google scholar)>=166
ISI/Scopus papers>=20
       Websites:
Google scholar
Scopus
ResearchGate
ResearcherID 


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
            2010-2013 Tiến sĩ Trường ĐH Ritsumeikan Nhật Bản 
            2008-2010 ThS Trường ĐH Ritsumeikan                         Nhật Bản 
            2002-2007 KS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Việt nam


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC            

03/2019-Hiện tại  Giảng viên Trường ĐH Phenikaa            

04/2014-02/2019         Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

04/2013-03/2014         Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ  Trường ĐH Ritsumeikan            

02/2012-03/2012 Nghiên cứu viên Trường ĐH Notre Dame                

08/2011-01/2012  Thực tập viên Tập đoàn Clean Venture 21

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
            - Tính toán số động lực học dòng chảy, dòng nhiều pha, dòng trong máy và thiết bị thuỷ khí, dòng trong thiết bị vi lỏng
            - Tính toán số quá trình truyền nhiệt và chất, quá trình biến đổi pha 
            - Công nghệ ứng dụng trong sản xuất vật liệu bán dẫn
            - Năng lượng tái tạo

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU
-           Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng với sự ảnh hưởng của đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức
            Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): 12/2017-12/2019
    Chủ nhiệm
-           Nghiên cứu và xây dựng chương trình tính toán mô phỏng số quá trình hóa rắn ứng dụng trong thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt ẩn
            Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: 08/2016-07/2017
            Chủ nhiệm
-           Nghiên cứu mô phỏng số quá trình hóa rắn và nóng chảy của vật liệu chuyển pha
            Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): 03/2015-03/2017
            Chủ nhiệm
-           Nghiên cứu dòng chảy điện động gần màng trao đổi ion và ảnh hưởng của nó tới hiệu suất của thiết bị tách muối ứng dụng công nghệ phân cực ion
            Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): 04/2017-04/2019
            Thành viên
-           Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 4 bậc tự do làm việc dưới nước ở độ sâu tối đa 30m
            Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/2016-12/2017
            Thành viên
-           Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo tua bin có công suất từ 500W- 2kW cho dòng chảy trên sông có vận tốc phù hợp tiềm năng dòng chảy của Việt Nam
            Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/2017-12/2018
            Thành viên

 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
-           Nghiên cứu sinh :          04  
-           Thạc sỹ :           02 (đã bảo vệ)

CÔNG BỐ KHOA HỌC
ISI/Scopus


[32] Khanh P. Nguyen, T. V. Vu*,  “Collision Modes of Two Eccentric Compound Droplets", Processes ,Vol. 8 (5), pp. 602, 2020 (IF2018 = 1.963, Q2).

[31] B. D. Pham*, T. V. Vu*, C.T. Nguyen, H.D. Nguyen, V.T. Nguyen,  “Numerical Study of Collision Modes of Multi-core Compound Droplets in Simple Shear Flow,” Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 34 (5), pp. 2055-206, 2020 (IF2018 = 1.221, Q2).

[30] T. V. Vu*, “Numerical study of solidification of a drop with a growth angle difference,” International Journal of Heat and Fluid Flow, 2020 (IF2018 = 2.000, R1+Q1).

[29] T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 82, pp. 108542, Jan. 2020 (IF2018 = 2.000, R1+Q1).
[28] T. V. Vu*, “Parametric study of the collision modes of compound droplets in simple shear flow,” International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 79, pp. 108470, Sep. 2019 (IF2018 = 2.000, R1+Q1).
[27] K. D. Bhagat, T. V. Vu*, J. C. Wells*, “Formation and breakup of an immiscible compound jet with density or viscosity stratification,” Applied Sciences, vol. 9, pp. 4817, Nov. 2019 (IF2018 = 2.217, Q1).
[26]  T. V. Vu, C. T. Nguyen, and Q. H. Luu, "Numerical study of a liquid drop on an inclined surface with solidification," International Journal of Heat and Mass Transfer, pp. 108470, Dec. 2019 (IF2018 = 4.346, Q1-TCN)

[25] T. V. Vu, and Q. H. Luu, "Containerless Solidification of a Droplet under Forced Convection," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 143, p. 118498, Nov. 2019 (IF2018 = 4.346, Q1-TCN).
[24]  K. D. Bhagat, T. V. Vu*, J. C. Wells, H. Takakura, Y. Kawano, and F. Ogawa, “Production of hollow germanium alloy quasi-spheres through a coaxial nozzle,” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 58, no. 6, p. 068001, May 2019 (IF2017 = 1.452, Q2).

[23]  T.-V. Vu, T. V. Vu, C. T. Nguyen, and P. H. Pham, “Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 135, pp. 796–810, Jun. 2019 (IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).
[22] T.-V. Vu, T. V. Vu, and D. T. Bui, “Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 131, pp. 1083–1094, Mar. 2019 (IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).
[21] V. N. Duy and T. V. Vu, “A numerical study of a liquid drop solidifying on a vertical cold wall,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 127, pp. 302–312, Dec. 2018 (IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).

[20] T. V. Vu, “Axisymmetric forced convection solidification of a liquid drop on a cold plate,” Int. J. Multiph. Flow, vol. 107, pp. 104–115, Jun. 2018 (IF2017 = 2.592, MECHANICS: 26 of 134, Q1).

[19] T. V. Vu, L. V. Vu, B. D. Pham, and Q. H. Luu, “Numerical investigation of dynamic behavior of a compound drop in shear flow,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 32, no. 5, pp. 2111–2117, May 2018 (IF2016 = 1.128, ENGINEERING, MECHANICAL: 87 of 130, Q3).
[18] T. V. Vu, K. V. Dao, and B. D. Pham, “Numerical simulation of the freezing process of a water drop attached to a cold plate,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 32, no. 5, pp. 2119–2126, May 2018 (IF2016 = 1.128, ENGINEERING, MECHANICAL: 87 of 130, Q3).
[17] T. V. Vu, “Fully resolved simulations of drop solidification under forced convection,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 122, pp. 252–263, Feb. 2018 (IF2016 = 3.458, MECHANICS: 9 of 133, Q1).
[16] T. V. Vu, “Deformation and breakup of a pendant drop with solidification,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 122, pp. 341–353, Feb. 2018 (IF2016 = 3.458, MECHANICS: 9 of 133, Q1).
[15] T. V. Vu, C. T. Nguyen, and D. T. Khanh, “Direct numerical study of a molten metal drop solidifying on a cold plate with different wettability,” Metals, vol. 8, no. 1, p. 47, Jan. 2018 (IF2016 = 1.984, METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING: 13 of 74, Q1).
[14] T. V. Vu, “Three-phase numerical simulations of solidification with natural convection in a vertical cylindrical annulus,” Int. J. Multiph. Flow, vol. 95, pp. 120–134, Oct. 2017 (IF2016 = 2.509, MECHANICS: 27 of 133, Q1).
[13] T. V. Vu, “Three-phase computation of solidification in an open horizontal circular cylinder,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 111, pp. 398–409, Aug. 2017 (IF2016 = 3.458, MECHANICS: 9 of 133, Q1).
[12] T. V. Vu and J. C. Wells, “Numerical simulations of solidification around two tandemly-arranged circular cylinders under forced convection,” Int. J. Multiph. Flow, vol. 89, pp. 331–344, Mar. 2017 (IF2015 = 2.25, MECHANICS: 23 of 135, Q1).
[11] T. V. Vu, A. V. Truong, N. T. B. Hoang, and D. K. Tran, “Numerical investigations of solidification around a circular cylinder under forced convection,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 30, no. 11, pp. 5019–5028, Nov. 2016 (IF2015 = 0.761, ENGINEERING, MECHANICAL: 93 of 132, Q3).
[10] T. V. Vu, “Numerical simulation of inward solidification with volume change in cylindrical containers,” J. Chem. Eng. Jpn., vol. 49, no. 10, pp. 904–908, Oct. 2016 (IF2015 = 0.761, ENGINEERING, CHEMICAL: 108 of 135, Q4).
[9] T. V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, and J. C. Wells, “Numerical investigations of drop solidification on a cold plate in the presence of volume change,” Int. J. Multiph. Flow, vol. 76, pp. 73–85, Nov. 2015 (IF2014 = 2.061, MECHANICS: 23 of 137, Q1).
[8] T. V. Vu, G. Tryggason, S. Homma, J. Wells, and H. Takakura, “Front tracking computation of trijunction solidification with volume change,” Procedia IUTAM, vol. 15, pp. 14–17, 2015 (Scopus).
[7] T. V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, J. C. Wells, and H. Takakura, “Numerical investigations of drop solidification by a front tracking method,” in ASME 2014 4th Joint US-European Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2014 12th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels, 2014, vol. 1D.
[6] T. V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, J. C. Wells, and H. Takakura, “A front-tracking method for three-phase computations of solidification with volume change,” J. Chem. Eng. Jpn., vol. 46, no. 11, pp. 726–731, Nov. 2013 (IF2012 = 0.616, ENGINEERING, CHEMICAL: 99 of 133, Q3).
[5] T. V. Vu, S. Homma, G. Tryggvason, J. C. Wells, and H. Takakura, “Computations of breakup modes in laminar compound liquid jets in a coflowing fluid,” Int. J. Multiph. Flow, vol. 49, pp. 58–69, Mar. 2013 (IF2012 = 1.175, MECHANICS: 31 of 135, Q1).
[4] T. V. Vu, J. C. Wells, H. Takakura, S. Homma, and G. Tryggvason, “Numerical calculations of pattern formation of compound drops detaching from a compound jet in a co-flowing immiscible fluid,” J. Chem. Eng. Jpn., vol. 45, no. 8, pp. 721–726, Aug. 2012 (IF2011 = 0.622, ENGINEERING, CHEMICAL: 89 of 133, Q3).
[3] T. V. Vu, H. Takakura, J. C. Wells, and T. Minemoto, “Breakup modes of a laminar hollow water jet,” J. Vis., vol. 14, no. 4, pp. 307–309, May 2011 (IF2011 = 0.435, COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS: 90 of 99, Q4).
[2] T. V. Vu, H. Takakura, J. C. Wells, and T. Minemoto, “Formation of a hollow jet and its breakup in ambient air,” presented at the ASME-JSME-KSME 2011 Joint Fluids Engineering Conference, AJK 2011, 2011, vol. 1, pp. 2449–2459.
[1] T. V. Vu, S. Homma, J. C. Wells, H. Takakura, and G. Tryggvason, “Numerical simulation of formation and breakup of a compound jet by the front-tracking/finite difference method,” presented at the ASME-JSME-KSME 2011 Joint Fluids Engineering Conference, AJK 2011, 2011, vol. 1, pp. 1619–1628.