Trần Anh Trung

10/11/2019 4:50 PM

​​

  TS. Trần Anh Trung
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
Emai: trung.trannanh@phenikaa-uni.edu.vn
Tel: 0969767381

       Websites:
       Researchgate
       Goolgscholar  


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2012 Tiến sĩ Đại học kỹ thuật Taipei Đài Loan 
2002 ThS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Việt nam 
2000 KS Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Việt nam


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 09/2019-Hiện tại Giảng viên Trường ĐH Phenikaa 2000-08/2019 Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
- Điều khiển tự động các thiết bị trên ô tô và động cơ
Mạng giao tiếp trên ô tô (CAN, LIN)
Ô tô thông minh
Nhiên liệu thay thế (bio-ethanol, bio-oil, BTL, hyđrô, biodiesel, LPG) 
Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong
Mô phỏng động cơ đốt trong theo thời gian thực
Quá trình cháy nghèo
Động cơ cháy nén có kiểm soát hoạt tính nhiên liệu RCCI

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 TT   Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ Thời gian thực hiện    Vai trò
 1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử cung cấp xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt Đề tài cấp nhà nước 2014 - 2015 Thư ký đề tài
 2 Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ Bộ Khoa học công nghệ 2014 - 2015 Thành viên
 3 Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm ECU phù hợp cho việc sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel với các mức pha trộn khác nhau Đề tài cấp nhà nước 2014 - 2015 Thành viên

 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Đào tạo NCS
TT Tên sinh viên Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ Vai trò
1 Nguyễn Thành Bắc Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2018 HD2
2 Lê Đăng Đông Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2019 HD2
3 Khổng Văn Nguyên Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2019 HD1

Đào tạo Cao học
TT Tên sinh viên Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ Vai trò
1 Phan Văn Huy Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2014 HD1
2 Nguyễn Cao Văn Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2014 HD1
3 Lê Anh Chiến Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2015 HD1
4 Nguyễn Xuân Hùng Đại học Công nghiệp, Hà Nội 2016 HD2
5 Nguyễn Tất Hùng Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2014 HD1
6 Nguyễn Văn Tuyển Đại học Bách Khoa, Hà Nội 2014 HD1

CÔNG BỐ KHOA HỌC
ISI/Scopus
1. Bo-Chiuan Chen, Yuh-Yih Wu, Anh-Trung Tran, Control of Intake Manifold Pressure for Lean-Burn Motorcycle Engine, International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013)
2. Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran, 2010, Application of semi-direct injection for spark-ignition engine, Int. J. Vehicle Design, Vol. 54, No. 4, 2010, Pages 354–370. SCI (IF 0.457).
3. Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran*, Emissions and Performances Improvement of Semi-Direct Injection Spark Ignition Engine Fuelled by LPG, Aerosol and Air Quality Research, Volume 12, No. 6, December 2012, Pages 1289-1297. SCI (IF 2.827)
4. Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran, 2011, Semi-Direct Injection Engine Modeling for Real Time Control, Advanced Materials Research Vols. 347-353 (2012) pp 2504-2510. 

Công bố quốc tế khác

1. Van Nguyen Cao, Trung Tran Anh, Tuan Le Anh, Nghia Nguyen Tuan, Combustion Characteristic of a Common-Rail Diesel Engine Fueled by Blends of Palm Oil Derived Biodiesel and Fossil Diesel, 10/2013, The 3rd International Conference on Sustainable Energy
2. Nguyen Khong Van, Trung Tran Anh, Vu Nguyen Hoang and Van Nguyen Cao, Combustion Modeling of a Common Rail multi-injection Diesel Engine Fueled with Diesel and Biodiesel, 2017, International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)

Công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia
1. Nguyễn Thành Bắc, Trần Anh Trung, Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền nhiệt của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường ĐHCNHN, ISSN 1859-3585, Số Đặc biệt, tháng 11/2018
2. Nguyễn Thành Bắc, Trần Anh Trung, Nghiên cứu xây dựng mô hình ma sát của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường ĐHCNHN, ISSN 1859-3585, Số 47, tháng 11/2018
3. Nguyễn Thành Bắc, Trần Anh Trung, Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển của động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường ĐHCNHN, ISSN 1859-3585, Số 47, tháng 11/2018
4. Khổng Văn Nguyên, Trần Anh Trung, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thành Bắc, Phân tích tốc độ tỏa nhiệt của động cơ diesel dùng hệ thống phun kiểu common rail khi sử dụng diesel và biodiesel B20, Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường ĐHCNHN, ISSN 1859-3585, Số 47, tháng 11/2018
5. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Xây dựng mô hình động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro làm việc theo thời gian thực, Tạp chí Giao thông vận tải, 03/2018. ISSN 2354-0818
6. Khổng Văn Nguyên, Trần Anh Trung, Nguyễn Hoàng Vũ, Mô hình hóa hệ thống phun nhiên liệu diesel kiểu CommonRail, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866 – 7056
7. Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nghiên cứu xây dựng mô hình cháy động cơ diesel sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866 – 7056
8. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu xây dựng Map điều khiển động cơ phun xăng xe máy trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp giàu hydro, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 9/2016, ISSN 0866 – 7056
9. Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nghiên cứu đánh giá quá trình cháy của động cơ diesel idi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 02/2017, ISSN 1859-3585
10. Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nghiên cứu xây dựng mô hình cháy của động cơ diesel  sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 02/2018, ISSN 1859-3586
11. Lê Đăng Đông; Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung; Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu đánh giá giới hạn cháy nghèo của động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 27-04/2015,ISSN 1895-3585
12. Trần Anh Trung; Nguyễn Duy Tiến; Phạm Hữu Tuyến, Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng nhiên liệu xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lên tới 100%, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 27-04/2015,ISSN 1895-3585
13. Trần Anh Trung; Khổng Văn Nguyên, Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển vòi phun động cơ dieselCR, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 27-04/2015,ISSN 1895-3585
14. Nguyễn Thành Bắc; Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung, Xác định tỷ lệ thay thế ethanol lớn nhất cho động cơ diesel, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 27-04/2015,ISSN 1895-3585

Bằng sáng chế/giải pháp hữu ích/Sách chuyên khảo

- Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương, Trần Anh Trung, Trường ĐHBK HN:Hệ thống hỗ trợ chế hòa khí cho động cơ xăng. Bằng độc quyền sáng chế, số 20225,  Quyết định số 83143/QĐ-SHTT, ngày 20/11/2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN