Các chỉ số mới nhất (IF, CiteScore,...) của các tạp chí, lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING, NXB Elsevier

3/7/2020 1:04 AM

Thông tin về các chỉ số ảnh hưởng mới nhất của các tạp chí của Nhà xuất bản Elseivier, thuộc lĩnh vực MECHANICAL ENGINEERING 

(Nguồn: Elsevier)

IF: Impact factor ;        CiteScore;        SNIP: Source Normalized Impact per Paper;        SJR: SCImago Journal Rank