PGS. Trần Quang Vinh

12/17/2019 12:28 AM


PGS. TS. Trần Quang Vinh
Trưởng khoa
Email: vinh.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn
Địa chỉ: P. 604, tầng 6, nhà A7, Trường Đại học Phenikaa