Chính sách học bổng đại học

1/18/2019 10:21 AM

Các sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô được hưởng các chính sách học bổng chung của Trường Đại học Phenikaa, bao gồm học bổng theo kết quả học tập và học bổng chính sách. Chi tiết, xem tại đây:

Ngoài ra, trong quá trình học tập tại trường, sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô còn có cơ hội nhận học bổng từ các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức liên kết, hợp tác với Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng.