Quá trình phát triển

1/9/2020 2:50 AM

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng (Faculty of Vehicle and Energy Engineering), Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào tháng 10 năm 2018, theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 25 tháng 10 năm 2018. 


Đội ngũ cán bộ/giảng viên của Khoa bao gồm: 4 PGS, 8 TS và 2 ThS (Trợ lý nghiên cứu).