Danh sách đầy đủ các giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa

3/24/2019 12:17 PM

 

 

 

 

PGS. TS. Trần Quang Vinh

Trưởng Khoa/Giảng viên
Email: vinh.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn
Google scholar

 
     
 
PGS. TS. Trần Thị Thu Hương
 

Phó Hiệu trưởng/Giảng viên
Email: huong.tranthithu@phenikaa-uni.edu.vn

 
     
 
PGS. TS. Nguyễn Phú Khánh

Phó Hiệu trưởng/ Giảng viên
Email: khanh.nguyenphu@phenikaa-uni.edu.vn

 
     
 
TS. Hồ Xuân Năng
 

Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐT
Giảng viên


 
 
     
 
TS. Trần Anh Trung

Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn

GoogleScholar

 
     
 

 

TS. Đinh Ngọc Ân

Giảng viên
Email: dinhngocan.utehy@gmail.com

 
     
 
TS. Vũ Văn Trường
 

Trưởng nhóm NC/ Giảng viên
Email: truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
Google scholar

 
     
 
TS. Nguyễn Duy Vinh
 

Giảng viên
Email: vinh.nguyenduy@phenikaa-uni.edu.vn
Google scholar

 
     
 
TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên
Email: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn
Google scholar

 
     
 
TS. Nguyễn Trung Kiên

Giảng viên
Email: kien.nguyentrung@phenikaa-uni.edu.vn

 
     
 
ThS. Phạm Duy Bính
 

Trợ lý nghiên cứu
Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn

 
     
 
ThS. Nguyễn Đình Hòe
 

Trợ lý nghiên cứu
Email: hoe.nguyendinh@phenikaa-uni.edu.vn

 
     

 

 

2 GS tham gia giảng dạy người nước ngoài:

Prof. Dr.-Ing. Dirk Engel (Hamburg University of Applied Sciences)

Prof. Dr. Mark H. Rummeli (PIAS, ĐH Phenikaa).

 

 

 ThS. Phạm Duy Bính
         Trợ lý nghiên cứu
           Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn

 

 

 

 TS. Trần Anh Trung
         Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
           Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn

 

 TS. Trần Anh Trung
         Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
           Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn