Đề tài cấp NN/Nafosted

11/17/2019 9:00 PM
Đề tài Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

 

 STT

Tên đề tài 

Chủ nhiệm ĐT 

Thời gian 

 Tình trạng

3

Nghiên cứu tính toán động lực học hạt lưu chất đa lớp với truyền nhiệt và chuyển pha

Vũ Văn Trường

2020-2023

Đang thực hiện

 2

Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng với sự ảnh hưởng của đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức

 Vũ Văn Trường

 2017-2019

 Đã nghiệm thu

 1

Nghiên cứu đặc trưng của các dòng chảy hạt bằng cách tiếp cận từ mô hình vi mô và vĩ mô

 Nguyễn Tiến Cường

 2017-2019

 Đang thực hiện