Đề tài cấp Bộ

11/17/2019 3:00 PM

STT 

Tên đề tài 

Chủ nhiệm ĐT

Thời gian 

Tình trạng 

 1

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp nhiên liệu và điều khiển động cơ nén cháy kiểm soát hoạt tính nhiên liệu (RCCI) nhằm giảm phát thải và nhiên liệu tiêu thụ

 Trần Anh Trung

 2018-2019

 Đang thực hiện