Nhóm NC Cơ học lưu chất ứng dụng

3/25/2019 12:37 AM
 
   

 


Website: https://sites.google.com/view/afm-lab/home

GIỚI THIỆU

Nhóm nghiên cứu Cơ học lưu chất ứng dụng (Applied Fluid Mechanics group) - AFM, được thành lập bởi TS. Vũ Văn Trường, hướng đến việc hiện thực hóa tầm nhìn của Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường đại học Phenikaa, trở thành nhóm nghiên cứu và đào tạo sau đại học uy tín về lĩnh vực cơ học lưu chất và truyền nhiệt (bao gồm dòng nhiều pha và dòng trong các thiết bị vi lỏng). Tại AFM, chúng tôi phát triển một môi trường làm việc cởi mở nhưng nghiêm túc nhằm phát huy tối đa năng lực nghiên cứu và phát triển của mỗi cá nhân hướng tới một môi trường học thuật và nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

SỨ MẠNG

Đóng góp tích cực và hiệu quả vào mục tiêu phát triển của Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượngTrường đại học Phenikaa: trở thành một ĐH nghiên cứu hàng đầu. Đóng vai trò chủ động để phát triển ngành tính toán cơ học chất lỏng của Trường đại học Phenikaa và góp phần vào sự phát triển của nền khoa học Việt Nam.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các hướng nghiên cứu AFM tập trung (nhưng không giới hạn) vào các lĩnh vực:
- Phương pháp tính toán mô phỏng số cơ học chất lỏng
- Tính toán mô phỏng dòng nhiều pha
- Tính toán mô phỏng truyền nhiệt và chất
- Tính toán mô phỏng dòng trong các thiết bị vi lỏng, dòng hạt nhiễm điện
- Tính toán mô phỏng thủy khí động lực học trong lĩnh vực ô tô
- Phát triển hệ thiết bị vi lỏng nền tảng hạt
- Phát triển hệ thống thiết bị năng lượng nhiệt ẩn
- Quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường: Mô hình thủy văn, thủy lực, lan truyền chất trong môi trường nước và không khí
- Cơ học tính toán: Các phương pháp tính toán số hiện đại, Tính toán hiệu năng cao
- Cơ học chất lỏng: Tương tác rắn lỏng
- Địa kỹ thuật: Sạt lở và ổn định nền móng

NHÂN SỰ
  PGS.TS. Vũ Văn Trường
Trưởng nhóm
Email: truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
 H-index (google scholar>= 7

 Citations (google scholar) >= 166

 ISI/Scopus papers >= 20
 Google scholar
                   TS. Nguyễn Tiến Cường
 Email: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn
 H-index (google scholar) >= 3

 Citations (google scholar) >= 43

 ISI/Scopus papers >= 6
 Google scholar
         
   ThS. Phạm Duy Bính
 Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn
 H-index (google scholar>= 1
 Citations (google scholar) >= 3

 ISI/Scopus papers > 2
 Google scholar
     ThS. Nguyễn Đình Hòe
 Email: hoe.nguyendin@phenikaa-uni.edu.vn 
         

 

LIÊN HỆ

PGS.TS. Vũ Văn Trường
Email:  truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
  vuvantruong.pfae@gmail.com
Điện thoai (dđ): (+84) 0915 058 146
Địa chỉ:  Phòng 705, nhà A7, Trường ĐH Phenikaa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

 
CÔNG BỐ KHOA HỌC

 

ISI/Scopus papers

2020

 1.  [17] T. V. Vu*,  “Numerical study of solidification of a drop with a growth angle difference,” International Journal of Heat and Fluid Flow, 2020 (IF2018 = 2.0, R1+Q1)

 2. [16] Binh D. Pham*, T. V. Vu*, Cuong T. Nguyen, Hoe D. Nguyen, Vinh T. Nguyen,  “Numerical Study of Collision Modes of Multi-core Compound Droplets in Simple Shear Flow,” Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 34 (5), pp. 2055-206, 2020 (IF2018 = 1.221, Q2)

 3. [15] T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 82, pp. 108542, Jan. 2020 (IF2018 = 2.0, R1+Q1).

2019

 1. [14] K. D. Bhagat, T. V. Vu*, J. C. Wells*, “Formation and breakup of an immiscible compound jet with density or viscosity stratification,” Applied Sciences, vol. 9, pp. 4817, Nov. 2019 (IF2018 = 2.217, Q1).

 2. [13] T. V. Vu*,  “Parametric study of the collision modes of compound droplets in simple shear flow,” International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 7, pp. 108470, Dec. 2019 (IF2018 = 2.0, R1+Q1)

 3. [12] T. V. Vu*, C. T. Nguyen, and Q. H. Luu, “Numerical study of a liquid drop on an inclined surface with solidification,” International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 144, p. 118636, Dec. 2019 (IF2018 = 4.346, TCN+Q1).

 4. [11] T. V. Vu* and Q. H. Luu, “Containerless solidification of a droplet under forced convection,” International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 143, p. 118498, Nov. 2019 (IF2018 = 4.346, TCN+Q1).

 5. [10] K. D. Bhagat, T. V. Vu*, J. C. Wells, H. Takakura, Y. Kawano, and F. Ogawa, “Production of hollow germanium alloy quasi-spheres through a coaxial nozzle,” Jpn. J. Appl. Phys., vol. 58, no. 6, p. 068001, May 2019 (IF2017 = 1.452, Q2).

 6. [9] T.-V. Vu, T. V. Vu*, C. T. Nguyen, and P. H. Pham, “Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 135, pp. 796–810, Jun. 2019 (IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).

 7. [8] T.-V. Vu, T. V. Vu*, and D. T. Bui, “Numerical study of deformation and breakup of a multi-core compound droplet in simple shear flow,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 131, pp. 1083–1094, Mar. 2019 (SCI, IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).

2018

 1. [7] V. N. Duy and T. V. Vu*, “A numerical study of a liquid drop solidifying on a vertical cold wall,” International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 127, pp. 302–312, Dec. 2018 (IF2017 = 3.891, MECHANICS: 9 of 134, Q1).

 2. [6] T. V. Vu*, “Axisymmetric Forced Convection Solidification of a Liquid Drop on a Cold Plate,” Int. J. Multiphase Flow, vol. 107, pp. 104–115, Jun. 2018 (IF2017 = 2.592, MECHANICS: 26 of 134, Q1).

 3. [5] T. V. Vu*, L. V. Vu, B. D. Pham, and Q. H. Luu, “Numerical investigation of dynamic behavior of a compound drop in shear flow,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 32, no. 5, pp. 2111–2117, May 2018 (IF2016 = 1.128, ENGINEERING, MECHANICAL: 87 of 130, Q3).

 4. [4] T. V. Vu*, K. V. Dao, and B. D. Pham, “Numerical simulation of the freezing process of a water drop attached to a cold plate,” J Mech Sci Technol, vol. 32, no. 5, pp. 2119–2126, May 2018 (IF2016 = 1.128, ENGINEERING, MECHANICAL: 87 of 130, Q3).

 5. [3] T. V. Vu*, “Fully resolved simulations of drop solidification under forced convection,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 122, pp. 252–263, Feb. 2018 (IF2016 = 3.458, MECHANICS: 9 of 133, Q1).

 6. [2] T. V. Vu*, “Deformation and breakup of a pendant drop with solidification,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 122, pp. 341–353, Feb. 2018 (IF2016 = 3.458, MECHANICS: 9 of 133, Q1).

 7. [1] T. V. Vu*, C. T. Nguyen, and D. T. Khanh, “Direct numerical study of a molten metal drop solidifying on a cold plate with different wettability,” Metals, vol. 8, no. 1, p. 47, Jan. 2018 (IF2016 = 1.984, METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING: 13 of 74, Q1).

TS. Nguyễn Tiến Cường
Emai: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn
H-index (google scholar) >= 3

Citations (google scholar) >= 43
ISI/Scopus papers >= 6
Google scholar

 

 

TS. Nguyễn Tiến Cường
Emai: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn
H-index (google scholar) >= 3

Citations (google scholar) >= 43
ISI/Scopus papers >= 6
Google scholar
ThS. Phạm Duy Bính
Email: binh.phamduy93@gmail.com 
H-index (google scholar) >= 1
Citations (google scholar) >= 3
ISI/Scopus papers > 2