Nhóm NC Cơ học lưu chất ứng dụng
Nhóm nghiên cứu Cơ học lưu chất ứng dụng  

Phòng thí nghiệm Thủy khí
Phòng thí nghiệm Thủy khí  
Phòng thí nghiệm Ô tô
Phòng thí nghiệm Ô tô