Dạy và học ngành Kỹ thuật ô tô tại ĐH Phenikaa
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô - ĐH Phenikaa có gì mới để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?