Công bố mới

4/1/2020 101 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  

Lái xe sinh thái

17/12/2019 45 lượt xem
Sinh viên với lái xe sinh thái  

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 82 lượt xem
 

Đề tài cấp Bộ

17/11/2019 63 lượt xem
 

Đề tài cấp Sở/TP

17/11/2019 49 lượt xem
 

Đề tài cấp Cơ sở

17/11/2019 50 lượt xem
 

Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích

3/3/2019 219 lượt xem
Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trường Đại học Phenikaa.  

Bài báo ISI/Scopus

2/3/2019 463 lượt xem
Danh mục công bố ISI/Scopus của CB, GV Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - ĐH Phenikaa.  
12

Công bố mới

4/1/2020 101 lượt xem
T. V. Vu*, P. H. Pham, “Numerical study of a compound droplet moving toward a rigid wall in an axisymmetric channel,” International Journal of Heat and Fluid Flow, accepted (IF2018 = 2.0, R1+Q1)  

Lái xe sinh thái

17/12/2019 45 lượt xem
Sinh viên với lái xe sinh thái  

Đề tài cấp NN/Nafosted

17/11/2019 82 lượt xem