Sơ đồ chung

23/3/2019 188 lượt xem
 

Cơ cấu tổ chức Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - Trường Đại học Phenikaa

23/1/2019 135 lượt xem
Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng - Trường Đại học Phenikaa được tổ chức theo mô hình các Phòng thí nghiệm (Lab) nghiên cứu và hệ thống xưởng thực hành phục vụ công tác đào tạo.  

Nhân sự

24/3/2019 869 lượt xem
 

Văn phòng khoa

24/3/2019 172 lượt xem
 

Lãnh đạo khoa

24/3/2019 267 lượt xem