Quá trình phát triển

3/24/2019 5:27 AM

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng (Faculty of Vehicle and Energy Engineering), Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào tháng 10 năm 2018, theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Khoa có 15 cán bộ giảng viên, trong đó có 2 PGS, 4 TS và 9 ThS.