Nhân sự

3/24/2019 12:17 PM

 

  PGS. TS. Trần Quang Vinh
         Trưởng Khoa/Giảng viên
         Email: vinh.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn
         Google scholar
 
     
  PGS. TS. Trần Thị Thu Hương
         Phó Hiệu trưởng/Giảng viên
         Email: huong.tranthithu@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
  TS. Hồ Xuân Năng
         Chủ tịch HĐQT
         Chủ tịch HĐT

 
     
   TS. Trần Anh Trung
         Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
         Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn

 
     
   TS. Đinh Ngọc Ân
         Giảng viên
          Email: dinhngocan.utehy@gmail.com
 
     
  TS. Vũ Văn Trường
         Trưởng nhóm NC/ Giảng viên
         Email: truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
         Google scholar
 
     
 

TS. Nguyễn Duy Vinh
          Giảng viên
          Email: vinh.nguyenduy@phenikaa-uni.edu.vn
          Google scholar

 
     
  TS. Nguyễn Tiến Cường
           Giảng viên
          Email: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

          Google scholar
 
     
   TS. Nguyễn Trung Kiên
         Giảng viên
           Email: kien.nguyentrung@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
   ThS. Phạm Duy Bính
         Trợ lý nghiên cứu
           Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
   ThS. Nguyễn Đình Hòe
         Trợ lý nghiên cứu
           Email: hoe.nguyendinh@phenikaa-uni.edu.vn

 
     


2 GS tham gia giảng dạy người nước ngoài:

Prof. Dr.-Ing. Dirk Engel (Hamburg University of Applied Sciences)

Prof. Dr. Mark H. Rummeli (PIAS, ĐH Phenikaa). ThS. Phạm Duy Bính
         Trợ lý nghiên cứu
           Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn

 TS. Trần Anh Trung
         Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
           Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn
 TS. Trần Anh Trung
         Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
           Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn