Nhân sự

3/24/2019 12:17 PM

 

  PGS. TS. Trần Quang Vinh
         Trưởng Khoa/Giảng viên
         Email: vinh.tranquang@phenikaa-uni.edu.vn
         Google scholar
 
     
  PGS. TS. Trần Thị Thu Hương
         Phó Hiệu Trưởng/Giảng viên
         Email: huong.tranthithu@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
  TS. Hồ Xuân Năng
         Chủ tịch HĐQT

 
     
   TS. Đinh Ngọc Ân
         Giảng viên
          Email: dinhngocan.utehy@gmail.com
 
     
   TS. Trần Anh Trung
         Giảng viên
           Email: trung.trananh@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
  TS. Vũ Văn Trường
         Giảng viên
         Email: truong.vuvan@phenikaa-uni.edu.vn
         Google scholar
 
     
 

TS. Nguyễn Duy Vinh
          Giảng viên
          Email: vinh.nguyenduy@phenikaa-uni.edu.vn
          Google scholar

 
     
  TS. Nguyễn Tiến Cường
           Giảng viên
          Email: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

          Google scholar
 
     
   TS. Nguyễn Trung Kiên
         Giảng viên
           Email: kien.nguyentrung@phenikaa-uni.edu.vn
 
     
   ThS. Phạm Duy Bính
         Trợ lý nghiên cứu
           Email: binh.phamduy@phenikaa-uni.edu.vn
 
     


TS Khương Minh Tuấn

Nguyễn Khánh Tùng

ThS Nguyễn Tuấn Thành

ThS Lê Văn Bình

ThS Đặng Văn Phúc

ThS Trần Văn Hoàng

ThS Lưu Ngọc Cao

ThS Phạm Văn Toản

ThS Nguyễn Văn Cầu

ThS Nguyễn Giang Biên

ThS Nguyễn Đức Thắng

2 GS tham gia giảng dạy người nước ngoài:

Prof. Dr.-Ing. Dirk Engel (Hamburg University of Applied Sciences)

Prof. Dr. Mark H. Rummeli (PIAS, ĐH Phenikaa).