Đề tài cấp NN/Nafosted

11/17/2019 9:00 PM
Đề tài Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

 

 STT Tên đề tài  Chủ nhiệm ĐT  Thời gian   Tình trạng
 2  Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng với sự ảnh hưởng của đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức

 Vũ Văn Trường  2017-2019  Đã nghiệm thu
 1  Nghiên cứu đặc trưng của các dòng chảy hạt bằng cách tiếp cận từ mô hình vi mô và vĩ mô
 Nguyễn Tiến Cường  2017-2019  Đang thực hiện